Konceptbeskrivelse
BENTUSS-grænsregionalkoncept Westre/Ellhöft/Sæd/Lydersholm
(Bürger-Energie-Natur-Tourismus-Umwelt-Schule-Sozial = BENTUSS)
(borger - energi – natur – turisme –  miljø  -skole  - social)

Forord
Via virkeliggørelsen af BENTUSS-konceptet bliver regionen Westre/Ellhöft og den danske naboregion med hensyn til leve-, arbejds- og indjenestemuligheder stærkt knyttet til hinanden. Det skal tjene forståelsen mellem befolkningsgrupperne, inkludere skoler, fremme turismen og vise udviklingen m.h.t.   moderne vindkraftanlæg.
Forskellige aspekter og projekter vil bidrage til, at dette mål vil opnås. De kan drives uafhængigt fra hinanden, passer dog stadig sammen og er knyttet til hinanden.
Virkeliggørelsen af alle disse foranstaltninger vil være en betydelig berigelse for regionen Westre, Ellhöft, Lydersholm og omegn.
Dette foreliggende koncept beskriver den særlige karakter af det grænseoverskridende samarbejde og har til formål, at få politisk opbakning til e særtilladelse.

BENTUSS-konceptet indeholder for tiden 10 punkter.

1.Udviklingen af regionen Westre/Ellhöft/Sæd/Lydersholm
En forøgelse af arbejds- og livskvaliteten p.g.af nye og sikring af bestående arbejdspladser. Målet bliver nået gennem oprettelsen af vindparken bestående af 10 anlæg med hver 2,3 MW .Derudover opsættes 1 tysk vindkraftanlæg med 1300 kW. Understøttelse til lokale håndværksvirksomheder v.h.af at fremme sindrige foranstaltninger m.h.t. energi. Regional indkomst via kapitalydelse, forpagtnings-indtægter og salg af strøm.
Gennem oprettelsen af UVE'en med ”udvikling og anvendelse af vedvarende energi” som emne vil der blive bidraget til turismen og uddannelsesområdet. Et læreværksted skal anskueliggøre emnet. Udvikling, konstruktion og drift af anlæg til indvinding af vedvarende energi, som   elever fra tekniske skolegren ville være muligt. Tilkørselsveje til landbrugsjord ville blive betydeligt forbedret. Udvidelse af de lokale rekreationsområder.


2. Brug af eksisterende ressourcer
Vind, sol, vand og landskab ( råstoffer, som alle er uden indkøbsomkostninger).
Vores region byder kun disse ressourcer – intet andet. Kun biomasse kunne udnyttes.

3. Produktion af regenerative energier
Strøm- og varmefremstilling af vindkraft-, fotovoltaik- og solartermiske  anlæg.  
Kraft-varme-kobling. Vindparken i grænseregionen vil komme til at producere 50 millioner kWh på årsbasis. Dette er nok til ca. 11.000 husstande.
Strømmen fra fotovoltaikanlæget og solfangernes varme vil gøre informationscentret
selvforsynende. Fortiden undersøges muligheder for produktion og udnyttelse af brint v.h.af vindenergi. Kotakter til et tysk firma i  Bremen er lovende. Strømmen, produceret af de mindre anlæg i Danmark skal  evtl. anvendes i denne sammenhæng.


4. Energilæreparken  og Informationscentrum
Oprettelse af 1. generations vindpark bestående af 5 Vestas V 25 på 225 kW.  Alle anlæg vil være i brug. Opstilling af  ”et gondol” uden vinger til udstilling af vindmøllens ”hjerte”. Oprettelse af et fotovoltaikanlæg.
Området vest for Vindtvedkanalen på den danske side af grænsen viser sig at være egnet til oprettelsen af energilærparken.
Et informationscentrum fungerer som opholdssted og demonstration. Selve Vindtved, et forladt hus ved vejen kunne bruges hertil. Informationscentret skal være selvforsynende med energi.
Interesserede kan klatre op i to af vindmøllerne. Disse kunne evt. forsynes med udsigtsplatform.
Kanoturister kunne gøre ophold her. Dette ville gøre turen i vores natur endnu mere attraktiv.

I forbindelse med informationscentrum etableres et læreværksted. Skoleelever vil have muligheder for at afprøve deres tekniske viden. Desuden kan de selv prøve at bygge eller udvikle små anlæg, f.eks. vindkraft- eller solaranlæg. På en mark vil nogle af disse anlæg blive oprettet og blive holdet i stand af eleverne selv på lang sigt. Efterfølgende skoleklasser overtager arbejdet/opgaven.
Kurser bliver besøgt af både danske og tyske klasser. Skoler i omegnen er   bruger af uddannelsesområdet ”Energielehrpark Grenzregion”, UVE'en..
Der er etableret kontakt til det tyske projekt "artefact" i Glücksburg som mulig samarbejdspartner.

5. Repowering som redskab til at fjerne uønskede vindmøller i særlig følsomme områder
I særlig følsomme områder, som i dag er erklæret totalfrede i forhold til opsætning eller udvikling af vindenergieanlæg, fjernes der et betydelig antal vindmøller på basis af frivillige aftaler. De berørte vindmølle-ejere indgår et bindende kontrakt herom med Kreis Nordfriesland. De tilbydes et fremtid som mølleejere ved at investere i den grænseoverskridende vindmøllepark.
Nedtagning af disse møller er de 2.forudsætning til den tyske godkendelse.

6. Dannelse af en fond    (BENTUSS- grænseregionsfond)
Fonden fremmer økonomien og udviklingen, og den understøtter organisationer, foreninger og institutioner med henblik på kultur, natur og miljø. En stor del af fondsindtægterne vil evt. blive brugt til drift af UVE'en med sine udstillinger, informationscentrum og pædagogisk værksted.

Der vil især blive lagt vægt på at fremme opbygning af anlæg til udnyttelse af vedvarende energi i det private område. Et stikord kunne være solaranlæg til  varmt vand og husopvarmning, moderne masseovnskonstruktioner eller fotovoltaikanlæg. Evt. et 100 tagprogram for regionen Westre/Ellhöft/Lydersholm/Sæd. Ved hjælp af disse foranstaltninger skal især håndværksvirksomheder i vores region blive fremmet.
Fondskapitalen får BENTUSS-grænseregionalfonden gennem renteindtægter fra vindparkselskabet. Dette muliggøres, fordi vindpark ejerne er nødt til at anlægge et stort reservebeløb for større reparationer og udvekslingen af opslidte dele. For eksempel koster et nyt sæt vindmøllevinger over 250 000 €! D.v.s.   kapitalreserven vil være i millionstørrelse.
Hvis kapitalreserven vil være 1,8 millioner € så vil renten være ca. 72 000 € per år. Administrationsomkostninger vil være næsten lige nul. I løbet af 10 år vil der være 720 000 € til rådighed. Hvis vindkraftanlæggene vil være i brug i de planlagte 25 år, ville der være ca. 2 millioner Euro til fremme- og hjælpeforanstaltninger til rådighed.

7. Energibesparelse
Fremme af energibesparende foranstaltninger gennem BENTUSS-grænseregionalfonden. Varmedæmning, lyskilder, varmeanlæg m.m.. Direkte positive virkninger for det lokale håndværk.

8. Mindske miljøbelastningerne
Ved hjælp af energibesparelser og strøm- og varmeproduktion ved brug af regenerative energier kan CO2-emissionen mindskes og klimabelastningen bliver sat betydeligt ned.

9. Nye biotoper skabes
De i Tyskland lovmæssige krævede udligningsområder for alle foranstaltninger omfatter ca. 15 ha. Udligningsområdet bliver ikke længere brugt til intensiv landbrug, men kommer derimod naturen direkte til gode. Via vindparkens etablering af vejnet opstår der yderligere vejrabat og små ubrugte arealer. Disse bliver til dels plantet til.

10. Mellemfolkelig samarbejde
For første gang slutter borgerne fra 4 landsbyer på begge sider af grænsen sig sammen i et fælles selskab. De 3 kredse, som udgør planlægningsselskabet er ligestillet. Der regnes med, at ca. 200 personer er med. P.t. er det 99 borgere fra Westre, 50 fra Ellhöft og 20 fra Lydersholm/Sæd (Tønder Kommune). Projektet planlægges, opbygges og drives i grænseområdet på begge sider af grænsen.
I følge af det særlige repower initiativ i Nordfriesland vil også andre personer af regionen tilslutte sig.
I Tyskland vil der blive indgået aftaler om udligning af  "Gewerbesteueraufkommen" iblandt de berørte kommuner. Det er det 3. forudsætning til den tyske godkendelse.

BENTUSS Investeringer
1. Oprettelse af vindpark Westre (4 gange 2,3 MW anlæg)
2. Udvidelse af vindpark Ellhöft (6 gange 2,3 MW anlæg)
3. Vindpark på den danske side (1 1,3 MW anlæg)
4. Informationscentret,  UVE , læreværksted, solaranlæg
5 .Administration/ planlægning/ skøn/ godkendelse /kabel/vejnet
Samlede investeringer 26,4 mil. €

I løbet af processen skal det undersøges, i hvilken omfang der kan ydes støtte til projektet eller dele heraf. Støttemidler ville gøre projektet mere attraktiv og især UVE'en mindre afhængig og sårbar.